Herplantfonds Leiderdorp

  • in voorbereiding
  • in uitvoering
  • hoor- & wederhoor
  • besluitvorming raad
  • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (RKC) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

Na het onderzoek naar het bomenfonds in Leiden zijn we in februari 2021 gestart met het onderzoek naar de werking van het Herplantfonds in Leiderdorp.

Uitkomsten onderzoek

Het Herplantfonds voor bomen in Leiderdorp heeft als doel te garanderen dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt als bij een project de ontwikkelaar niet in staat is zelf te herplanten. In de praktijk blijkt het fonds nauwelijks een rol te spelen bij het op peil houden van het Leiderdorps bomenbestand.

Bij het verlenen van een kapvergunning verplicht de gemeente de aanvrager om een plan op te stellen waarin omschreven staat hoe en waar ‘houtopstanden’ worden gecompenseerd. Daarbij is specifiek aandacht voor de bomen. Of de compensatie voldoende is, wordt beoordeeld door middel van de Groentoets. Bij de beoordeling wordt niet alleen naar de bomen gekeken, maar ook naar de kwaliteit van het andere groen na voltooiing van het project. Wanneer een gebied een andere functie krijgt, is herplant van bomen echter niet altijd mogelijk. Dan moet er een bedrag gestort worden in het Herplantfonds waardoor de gemeente elders in Leiderdorp bomen kan planten.

Wij hebben geconstateerd dat er in de afgelopen jaren maar één keer een storting in het fonds heeft plaatsgevonden. Dat was het gevolg van het feit dat de ontwikkelaar niet in staat was zijn gepresenteerde plan met betrekking tot de herplant uit te voeren. In bijna alle andere gevallen was de gemeente van mening dat de achteruitgang van het aantal bomen voldoende werd gecompenseerd door ander groen. Het is volgens ons heel moeilijk te toetsen hoe je bepaalt of dergelijke compensatie voldoende is.

In de rekenkamerbrief staan adviezen aan de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders.

Hoofdvraag

Hoe functioneert het Herplantfonds gelet op het doel waarvoor het is ingesteld?

Onderzoeksbureau

Het onderzoek wordt net als het onderzoek in Leiden uitgevoerd door leden van de Rekenkamercommissie. Dat zijn Hans van Egdom en Rudi Turksema.

Behandeling

  • Het rapport is op 18 oktober 2021 aan de gemeenteraad van Leiderdorp aangeboden.
  • De behandeling van het rapport in Politiek Forum vindt plaats op 13 december 2021.
  • De behandeling van het rapport in de gemeenteraad is op 20 december 2021.

Documenten

Aankondigingsbrief (198 KB)

26 januari 2021

Rekenkamerbrief en rapport (809 KB)

17 oktober 2021

Presentatie (1 MB)

26 oktober 2021