Bomenfonds Leiden

  • Item afgerond in voorbereiding
  • Item afgerond in uitvoering
  • Item afgerond hoor- & wederhoor
  • Item afgerond besluitvorming raad
  • Item afgerond afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (Rekenkamer) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

Het Bomenfonds heeft als doel dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt van bomen met een gelijke ecologische waarde. In de praktijk lukt dat slechts ten dele, blijkt uit ons onderzoek.

De storting in het Bomenfonds zou een prikkel moeten zijn voor de vergunninghouder om bomen te planten, maar dit wordt in de praktijk niet altijd volledig uitgevoerd binnen de gestelde termijn. De storting werkt in dat geval niet als een prikkel tot nakoming, maar als een afkoopsom. Volgens ons staat dit haaks op de intentie van het fonds om de verantwoordelijkheid voor herplant in de eerste plaats bij de kapper van de bomen te leggen. Deze verschuiving in verantwoordelijkheid is mogelijk doordat de gemeente niet actief controleert of de uitvoering plaats vindt. Daarnaast is de gemeente zelf vaak ook de vergunninghouder.

Wanneer de compensatie uiteindelijk niet wordt gerealiseerd kan de gemeente het geld zelf gebruiken voor de ‘versterking van het bomenbestand’. We constateren dat het Bomenfonds sinds de invoering in 2012 flink is gegroeid en dat de gemeente tot nu toe onvoldoende in staat is geweest met het geld in het fonds voldoende bomen te planten om de boomwaarde in Leiden te handhaven.

We zien de vaststelling van de nieuwe bomenverordening als een kans om het beleid te verbeteren en geconstateerde onduidelijkheden weg te nemen. In onze rekenkamerbrief hebben wij hier enkele aanbevelingen voor geformuleerd.

Hoofdvraag

Hoe functioneren de Bomenverordening en het Bomenfonds gelet op het doel van beide?

Onderzoeksbureau

Het onderzoek is uitgevoerd door Hans van Egdom en Rudi Turksema van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

Behandeling

  • Op 12 oktober 2020 hadden wij aangekondigd te starten met een onderzoek naar het Bomenfonds in Leiden. De onderzoeksaanpak is niet gepresenteerd in de gemeenteraad.
  • Wij hebben op 1 april 2021 onze onderzoeksbevindingen gepresenteerd aan de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeenteraad van Leiden.
  • Het raadsvoorstel over dit rapport werd op 22 april 2021 besproken in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid.

Documenten