Uitleg onderzoeksfasen

  • Item afgerond in voorbereiding
  • Item afgerond in uitvoering
  • Item afgerond hoor- & wederhoor
  • Item afgerond besluitvorming raad
  • Item afgerond afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie het onderzoek afrondt.

In voorbereiding

Wij hebben besloten om dit onderzoek uit te gaan voeren, maar zijn hier nog niet mee begonnen. In deze fase zijn we de vraagstelling aan het aanscherpen. We kunnen daarvoor input vragen aan de gemeenteraden, ambtenaren en andere relevante groepen.

In uitvoering

Wij zijn gestart met het onderzoek. Per onderzoek bepalen wij wie we in het kader van het onderzoek willen spreken. Dit hangt af van de inhoud en de gekozen aanpak. In sommige gevallen voeren wij het onderzoek zelf uit. In andere gevallen wordt het onderzoek gedaan door een onderzoeksbureau. In dat geval begeleiden twee van onze leden het proces. 

Hoor- en wederhoor

We hebben het concept-rapport vastgesteld. Het stuk wordt via de gemeentesecretaris aangeboden aan de inhoudelijk betrokken ambtenaren. Zij controleren of het rapport feitelijk klopt. Op basis van de reactie van de ambtenaren passen wij het rapport, zo nodig, aan. Tijdens deze stap stemmen wij ook af met de griffie. Wij bespreken daar hoe en wanneer het rapport door de gemeenteraad behandeld zou kunnen worden. 

Besluitvorming raad

Het rapport wordt openbaar gemaakt en aangeboden aan de gemeenteraden. We lichten ons rapport toe en de raden krijgen gelegenheid om vragen te stellen. Naar aanleiding van het rapport stellen de raden een raadsvoorstel vast. Daarin wordt vastgelegd welke vervolgstappen er moeten komen en binnen welke termijn deze vervolgstappen worden verwacht.

Afgerond

Alle fasen in het onderzoek zijn doorlopen. Dit wil niet zeggen dat alle acties die zijn vastgelegd in het raadsvoorstel ook al zijn uitgevoerd. Het College informeert ons en de gemeenteraad jaarlijks over de voortgang van de uitvoering. Deze informatie is te vinden in de jaarrekening.