• Home
  • Nieuws
  • Herplantfonds bomen nauwelijks gebruikt voor vervanging gekapte bomen

Herplantfonds bomen nauwelijks gebruikt voor vervanging gekapte bomen

Het Herplantfonds voor bomen in Leiderdorp heeft als doel te garanderen dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt als bij een project de ontwikkelaar niet in staat is zelf te herplanten. In de praktijk blijkt het fonds nauwelijks een rol te spelen bij het op peil houden van het Leiderdorps bomenbestand. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

De compensatie van gekapte bomen

Bij het verlenen van een kapvergunning verplicht de gemeente de aanvrager om een plan op te stellen waarin omschreven staat hoe en waar ‘houtopstanden’ worden gecompenseerd. Daarbij is specifiek aandacht voor de bomen. Of de compensatie voldoende is, wordt beoordeeld door middel van de Groentoets. Bij de beoordeling wordt niet alleen naar de bomen gekeken, maar ook naar de kwaliteit van het andere groen na voltooiing van het project. Wanneer een gebied een andere functie krijgt, is herplant van bomen echter niet altijd mogelijk. Dan moet er een bedrag gestort worden in het Herplantfonds waardoor de gemeente elders in Leiderdorp bomen kan planten.

De stortingen in het Herplantfonds

De Rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat er in de afgelopen jaren maar één keer een storting in het fonds heeft plaatsgevonden. Dat was het gevolg van het feit dat de ontwikkelaar niet in staat was zijn gepresenteerde plan met betrekking tot de herplant uit te voeren. In bijna alle andere gevallen was de gemeente van mening dat de achteruitgang van het aantal bomen voldoende werd gecompenseerd door ander groen. Het is volgens de Rekenkamercommissie heel moeilijk te toetsen hoe je bepaalt of dergelijke compensatie voldoende is. Het risico bestaat dat andere maatschappelijke overwegingen, zoals de wens om meer huizen te bouwen, ervoor zorgen dat uiteindelijk in Leiderdorp minder bomen overblijven. Daarnaast blijkt dat de uitvoering soms afwijkt van de gepresenteerde plannen. Dat is het geval geweest bij de projecten ‘Brittenstein’ en ‘Driemaster’.

Advies aan de gemeenteraad

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad om nog eens na te denken over het beleid inzake kap en herplant van bomen en de rol van het nauwelijks gebruikte Herplantfonds. De Rekenkamercommissie is van mening dat het zin heeft het Leidse model te overwegen. In dit model vindt vervanging plaats op basis van de waarde van de gekapte bomen. Daarbij zou het goed zijn om beter te kunnen bepalen wanneer de compensatie voor gekapte bomen door ander groen zoals planten en struiken voldoende is. Heldere criteria en het betrekken van het Leiderdorpse groenoverleg bij de toetsing van de normen zouden een stap in de goede richting zijn.

Meer informatie

Op de dossierpagina leest u meer over dit onderzoek.