Leiden Bio Science Park

  • Item afgerond in voorbereiding
  • Item afgerond in uitvoering
  • Item afgerond hoor- & wederhoor
  • Item afgerond besluitvorming raad
  • Item afgerond afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (Rekenkamer) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is niet alleen voor de stad Leiden, maar ook voor de Leidse regio en Nederland als geheel van groot belang blijkt uit ons onderzoek. Dankzij de grote ontwikkeling die het LBSP in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, is de werkgelegenheid in Leiden bovengemiddeld gestegen, ondanks de teloorgang van een deel van de traditionele industrie. En hier profiteren veel Leidenaren van mee.

We hebben onderzocht wat het LBSP de stad Leiden en zijn omgeving oplevert. Het gebied ten westen van het Leiden Centraal huisvest het grootste cluster op het gebied van Life Science & Health van Nederland. Het ruim 125 hectare grote park is de thuisbasis van zo’n 350 nationale en internationale bedrijven en kennisinstellingen. Variërend van het LUMC, de Universiteit Leiden en Naturalis tot aan grote bedrijven als Janssen Pharma en Galapagos.

Het onderzoek laat zien dat het LBSP van belang is voor de inwoners van Leiden en dat de opbrengsten opwegen tegen de kosten. We constateren dat de gemeenteraad goed invulling geeft aan zijn vertegenwoordigende rol door regelmatig aandacht te besteden aan de ontwikkelingen op het park. Daarbij tekenen wij wel aan dat de doelstellingen uit het beleidsakkoord van het college met betrekking tot het LBSP niet erg concreet zijn geformuleerd. Dat maakt het voor de raad lastig om voorstellen over afzonderlijke onderwerpen te toetsen aan die doelstellingen. De Rekenkamercommissie vindt daarom dat het college heldere tussendoelen moet formuleren en over de voortgang regelmatig met de raad in gesprek moet gaan, ook als er geen formele besluiten hoeven te worden genomen. Zo kan beter worden gewaarborgd dat de doelstellingen worden gehaald. 

Hoofdvraag

Wat levert de gemeentelijke betrokkenheid bij het LBSP de stad Leiden (en zijn omgeving) op?

Onderzoeksbureau

Het onderzoek is onder begeleiding van Maurice Dister en Laurens Beijen van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp uitgevoerd door onderzoeksbureau Decisio. 

Behandeling

  • De onderzoeksopzet is op 20 februari 2020 gepresenteerd in de raadscommissie Werk en Middelen in Leiden.
  • Op 7 oktober 2020 is de rekenkamerbrief met het achterliggende onderzoeksrapport schriftelijk aangeboden aan de gemeenteraad, het college en de gemeentesecretaris van Leiden.
  • Op 13 oktober 2020 presenteerden wij het onderzoek in de commissie Werk en Middelen.
  • Op 8 december 2020 werd ons onderzoek besproken in de commissie werk en Middelen.
  • Op 15 december 2020 werd het raadsvoorstel met daarin de aanbevelingen van de rekenkamer als hamerstuk vastgesteld.

Documenten