• Home
  • Nieuws
  • Leiden Bio Science Park: een waardevol deel van de stad

Leiden Bio Science Park: een waardevol deel van de stad

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is niet alleen voor de stad Leiden, maar ook voor de Leidse regio en Nederland als geheel van groot belang. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp. Dankzij de grote ontwikkeling die het LBSP in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, is de werkgelegenheid in Leiden bovengemiddeld gestegen, ondanks de teloorgang van een deel van de traditionele industrie. En hier profiteren veel Leidenaren van mee.

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp onderzocht wat het LBSP de stad Leiden en zijn omgeving oplevert. Het gebied ten westen van het Leiden Centraal huisvest het grootste cluster op het gebied van Life Science & Health van Nederland. Het ruim 125 hectare grote park is de thuisbasis van zo’n 350 nationale en internationale bedrijven en kennisinstellingen. Variërend van het LUMC, de Universiteit Leiden en Naturalis tot aan grote bedrijven als Janssen Pharma en Galapagos,

Aanleiding voor het onderzoek waren de vragen die speelden bij de Leidse raadsfracties over de kosten en opbrengsten van het park. Er gaan grote bedragen om in het park en de gemeente Leiden draagt een deel van de kosten. De Leidse raad staat bij de besluitvorming over het park steeds voor de vraag wat het belang van het LBSP is voor de inwoners van Leiden en of dit de kosten van de gemeente rechtvaardigt.

Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt dat de positieve maatschappelijke en economische effecten van het LBSP de eraan verbonden nadelige effecten overtreffen. Geconcludeerd wordt dat het LBSP van grote betekenis is voor de werkgelegenheid van zowel theoretisch als praktisch geschoolden in Leiden en de Leidse regio en dat de werkgelegenheid op het LBSP veel sneller groeit (+31% t.o.v. 2010) dan elders in de stad. Het LBSP biedt werkgelegenheid aan ruim 20.000 mensen. Daarnaast levert de aanwezigheid van het LBSP volgens het onderzoek zo’n 3.000 indirecte banen elders in Leiden op. Het park levert de gemeente jaarlijks zo’n € 8,3 miljoen euro op (met name OZB-opbrengsten), zo blijkt uit het onderzoek. De kosten van ontwikkeling en beheer van het LBSP voor de gemeente Leiden bedragen jaarlijks een bedrag van circa 3,8 miljoen euro. De meeropbrengsten van het LBSP kan de gemeente investeren in de stad. Het deels baanbrekende onderzoek dat op het LBSP wordt gedaan draagt ertoe bij dat Leiden vaak positief in het nieuws komt. In de coronatijd is dat extra opvallend.

Het onderzoek laat dus zien dat het LBSP van belang is voor de inwoners van Leiden en dat de opbrengsten opwegen tegen de kosten. De Rekenkamercommissie constateert dat de gemeenteraad goed invulling geeft aan zijn vertegenwoordigende rol door regelmatig aandacht te besteden aan de ontwikkelingen op het park. De Rekenkamercommissie tekent daarbij aan dat de doelstellingen uit het beleidsakkoord van het college met betrekking tot het LBSP niet erg concreet zijn geformuleerd. Dat maakt het voor de raad lastig om voorstellen over afzonderlijke onderwerpen te toetsen aan die doelstellingen. De Rekenkamercommissie vindt daarom dat het college heldere tussendoelen moet formuleren en over de voortgang regelmatig met de raad in gesprek moet gaan, ook als er geen formele besluiten hoeven te worden genomen. Zo kan beter worden gewaarborgd dat de doelstellingen worden gehaald.

Meer informatie

Op de dossierpagina leest u meer over dit onderzoek.