Verwijzen in jeugdzorg

 • in voorbereiding
 • in uitvoering
 • hoor- & wederhoor
 • besluitvorming raad
 • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (RKC) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

De gemeenten Leiden en Leiderdorp weten onvoldoende of jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben. Onduidelijk is het of de geboden hulp altijd een oplossing is voor hun probleem. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp naar de jeugdhulp met de naam ‘Jeugdhulp zonder verwijzing’. De Rekenkamercommissie twijfelt niet aan de grote inzet van de hulpverleners.

Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren verkeert de jeugdzorg in zwaar weer en zijn de hulpverleners niet te benijden. Uit ons onderzoek blijkt dat er onvoldoende inzicht is in het effect van de hulp die de Jeugd- en Gezinsteams (JGT) bieden. In de jeugdzorg wordt veel geregistreerd, maar dit leidt lang niet altijd tot het inzicht in wat beter kan. Een betere registratie en analyse is nodig om de effectiviteit van de gegeven hulp vast te stellen. Pas dan kan de gemeente ervan leren en het beleid verbeteren.

Hoofdvraag

Wat zijn de veranderingen in de categorieën verwijzers van Jeugdhulp sinds 2015 en vooral in de categorie ‘geen verwijzer’ en wat is daarvoor de verklaring?

Onderzoeksbureau

Het onderzoek wordt uitgevoerd door LM advies en management en begeleid door Janneke Jansen en Beatrice Snel van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

Behandeling

 • Op 16 februari 2021 zijn wij gestart met een onderzoek naar verwijzen in jeugdzorg voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. 
 • De onderzoeksaanpak is toegelicht in de commissie Onderwijs en Samenleving van de gemeenteraad van Leiden op 23 maart 2021 en raadinformatiebijeenkomst in Leiderdorp op 16 maart 2021.
 • Het rapport over 'Jeugdhulp zonder verwijzing' is samen met de rekenkamerbrief 'Inzicht in de jeugdzorg? Onderzoek naar de cijfers achter de jeugdhulp zonder verwijzing' op 15 februari 2022 aangeboden aan de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp.
 • Op 18 februari 2022 hebben we de bestuurlijke reactie van Leiderdorp gekregen.
 • Op 31 maart 2022 is de bestuurlijke reactie van Leiden ontvangen.
 • Op 9 mei 2022 is het onderzoek gepresenteerd op de raadsinformatieavond (Leiderdorp).
 • Op 12 mei 2022 is het onderzoek gepresenteerd in de commissie Onderwijs en Samenleving (Leiden).
 • De inhoudelijke behandeling van het onderzoek is geweest in Leiderdorp op 23 mei 2022 in het politiiek forum.
 • De inhoudelijke behandeling van het onderzoek is gedaan in Leiden op 2 juni 2022 in de commissie Onderwijs en Samenleving.
 • Het rapport is op 30 mei 2022 besproken in de gemeenteraad van Leiderdorp.
 • Op 14 juni 2022 stond het onderzoek op de agenda van de raad van Leiden (als hamerstuk)

Onze nieuwsberichten over dit dossier

Documenten

Onderzoeksaanpak (905 KB)

07 februari 2021

Rekenkamerbrief (1 MB)

13 februari 2022

Bestuurlijke reactie Leiderdorp (4 MB)

18 februari 2022

Bestuurlijke reactie Leiden (500 KB)

31 maart 2022

Presentatie Leiden (335 KB)

12 mei 2022