Onderwijshuisvesting

 • in voorbereiding
 • in uitvoering
 • hoor- & wederhoor
 • besluitvorming raad
 • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (Rekenkamer) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

De Rekenkamer wil  voor Leiden en voor Leiderdorp inzicht krijgen in de kwaliteit van de bestaande schoolgebouwen, in de ruimtebehoefte van het onderwijs in de komende jaren en hoe beide gemeenten zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van onderwijshuisvesting. Meer specifiek willen we nagaan of de meerjarenprogramma's en de geraamde financiële middelen in komende jaren toereikend zijn om te voldoen aan de kwalitatieve eisen die eraan moeten worden gesteld en aan de kwantitatieve behoeften.

Hoofdvragen

De vier hoofdvragen zijn:

 1. In hoeverre voldoen de schoolgebouwen in Leiden en Leiderdorp aan de eisen en gebruikerswensen met betrekking tot onder andere het binnenklimaat en de duurzaamheid?
 2. Hoe ziet de te verwachten toekomstige ruimtebehoefte van het onderwijs er uit in relatie tot de beschikbare ruimte?
 3. Geven beide gemeenten, gegeven de verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van nieuwbouw, renovatie en onderhoud tussen gemeenten en schoolbesturen, voldoende invulling aan hun verantwoordelijkheid?
 4. Zijn de meerjarenprogramma's en de geraamde financiële middelen in de komende jaren toereikend om te voldoen aan de kwalitatieve eisen en de kwantitatieve behoeften?

Onderzoeksbureau

Onderzoeksbureau EIB voert het onderzoek uit onder begeleiding van Maurice Dister en Rudi Turksema van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

Behandeling

 • De gemeenteraden zijn op 14 september 2023 geïnformeerd over het onderzoek.
 • Op 16 november 2023 gaf de Rekenkamercommissie een toelichting aan de gemeenteraad van Leiden tijdens de commissie O&S.
 • Op 27 november 2023 gaf de Rekenkamercommissie een toelichting aan de gemeenteraad van Leiderdorp tijdens een informatie avond.

Opvolging

 • Het onderzoek loopt.

Documenten