Focusonderzoek: overig groen Leiden

 • Item afgerond in voorbereiding
 • Item afgerond in uitvoering
 • Item afgerond hoor- & wederhoor
 • Item afgerond besluitvorming raad
 • Item afgerond afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (Rekenkamer) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

Er komen regelmatig nieuwe perken en plantvakken bij in Leiden onder meer met als doel bij te dragen aan de klimaatadaptatie. De Rekenkamer is benieuwd met welke uitgangspunten de gemeente de keuzes maakt voor de inrichting van deze perken: welke planten komen erin? En hoe gaat het met die planten, ook op langere termijn?

Hoofdvraag

In hoeverre houdt de gemeente Leiden bij keuze voor het aanleggen en beplanten van perken en plantvakken rekening met de esthetische kant, duurzaamheid en de onderhoudsvraag op lange termijn En welke andere uitgangspunten worden gehanteerd? We onderzoeken het 'beplantingsbeleid' van de gemeente Leiden en lichten er een locatie uit: de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Tuin van Noord.

Onderzoeksbureau

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marije van den Berg en Beatrice Snel. van de Rekenkamercommisse Leiden & Leiderdorp. Tijdens het onderzoek maken we daarnaast gebruik van een onderzoeksjournalist.

Behandeling

 • De gemeenteraad is met een aankondigingsbrief op 4 juli 2022 geinformeerd over dit onderzoek.
 • Op 8 september 2022 heeft de Rekenkamercommissie de stand van zaken gepresenteerd aan de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid van Leiden.
 • Op 9 december 2022 heeft de Rekenkamercommissie een bijeenkomst georganiseerd voor buurtbewoners, plantenliefhebbers, groenbeheerders en raadsleden over hoe we in Leiden omgaan met planten in de openbare ruimte.
 • Op 30 maart 2023 is de rekenkamerbrief gestuurd naar de raad.
 • De rekenkamerbrief is op 20 april 2023 besproken in de commissie L&B.
 • Op 9 mei 2023 is de bestuurlijke reactie van Leiden verstuurd.
 • We hebben op 16 mei 2023 een aanvulling gestuurd op onze rekenkamerbrief.
 • Op 1 juni 2023 is het onderwerp inhoudelijk behandeld in de commissie L&B.
 • Het onderzoek is op 8 juni 2023 als hamerstuk behandeld in de raad van Leiden.

Onze nieuwsberichten over dit dossier

De start van dit onderzoek is aangekondigd op 4 juli 2022.

Op 4 april hebben we ons persbericht verstuurd over het afronden van ons onderzoek.

Documenten