Focusonderzoek: overig groen Leiden

  • in voorbereiding
  • in uitvoering
  • hoor- & wederhoor
  • besluitvorming raad
  • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (RKC) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

Er komen regelmatig nieuwe perken en plantvakken bij in Leiden onder meer met als doel bij te dragen aan de klimaatadaptatie. De RKC is benieuwd met welke uitgangspunten de gemeente de keuzes maakt voor de inrichting van deze perken: welke planten komen erin? En hoe gaat het met die planten, ook op langere termijn?

Hoofdvraag

In hoeverre houdt de gemeente Leiden bij keuze voor het aanleggen en beplanten van perken en plantvakken rekening met de esthetische kant, duurzaamheid en de onderhoudsvraag op lange termijn En welke andere uit g angspunten worden gehanteerd? We onderzoeken het ' beplantingsbeleid' van de gemeente Leiden en lichten er een locatie uit: de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Tuin van Noord.

Onderzoeksbureau

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de RKC zelf. Tijdens het onderzoek maken we daarnaast gebruik van een onderzoeksjournalist.De subcommissie bestaat uit Marije van den Berg en Beatrice Snel.

Behandeling

De gemeenteraad is met een aankondigingsbrief op 4 juli 2022 geinformeerd over dit onderzoek.

Op 8 september 2022 heeft de Rekenkamercommissie de stand van zaken gepresenteerd aan de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid van Leiden.

Op 9 december heeft de Rekenkamercommissie een bijeenkomst georganiseerd voor buurtbewoners, plantenliefhebbers, groenbeheerders en raadsleden over hoe we in Leiden omgaan met planten in de openbare ruimte.

Opvolging

We zijn gestart met het ambtelijk hoor en wederhoor

Onze nieuwsberichten over dit dossier

Documenten

Aankondigingsbrief 4 juli 2022 (216 KB)

04 juli 2022