Onze werkwijze

Onze werkwijze

De Rekenkamer Leiden & Leiderdorp (Rekenkamer) volgt bij haar onderzoeken zoveel mogelijk een vaste werkwijze. De hoofdlijnen daarvan zijn vastgelegd in de Leidse verordening en de Leiderdorpse verordening. Deze twee verordeningen zijn gelijkluidend. In deze verordeningen is vastgelegd wat wij als Rekenkamer mogen en moeten doen. Daarnaast houden de leden zich ons aan de gedragscode en het Reglement van Orde van de Rekenkamer.

Betrokkenheid gemeenteraden

We hebben een aantal vaste afstemmingsmomenten met de gemeenteraad van Leiden en de gemeenteraad van Leiderdorp. We maken jaarlijks een rondje langs de fracties. Ook spreken we elkaar regelmatig tijdens informatieavonden en commissievergaderingen. We lichten dit uitgebreider toe in het document 'Werkwijze Rekenkamer bij onderzoeken'.

Jaarverslag en onderzoeksagenda

In het begin van ieder jaar leggen wij in het jaarverslag verantwoording af over onze werkzaamheden in het afgelopen jaar. Daarbij presenteren wij ook de onderzoeksagenda voor de komende twee jaar. Beide documenten worden besproken met de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp. De raadsleden kunnen zo laten weten wat voor hen prioriteit heeft. Ook is er gelegenheid voor de raden om extra vragen of aandachtspunten mee te geven. Wij maken vervolgens een afweging hoe we hiermee omgaan. Al onze jaarverslagen en onderzoeksagenda's vindt u bij jaarverslagen en onderzoeksagenda's.

Werkwijze bij onderzoeken

In het document ‘Werkwijze Rekenkamer bij onderzoeken’ wordt toegelicht hoe de gang van zaken bij een onderzoek eruitziet. Het proces begint bij de keuze van een onderzoeksonderwerp aan de hand van eerder vastgestelde criteria en volgt daarna een aantal fasen: de voorbereiding, in de meeste gevallen de keuze van een onderzoeksbureau, de uitvoering van het onderzoek, de formulering van de bevindingen, de terugkoppeling daarvan met de ambtelijke betrokkenen, de formulering van bestuurlijke conclusies in de vorm van een rekenkamerbrief en uiteindelijk de vaststelling en publicatie van de resultaten. Daarop volgt de bespreking in de commissie(s) en de gemeenteraad of -raden.

In de toelichting ambtelijk proces rekenkameronderzoek staan de stappen vermeld die de Rekenkamer doet vanaf de start van het onderzoek tot en met het aanbieden van het rapport aan de raad. Dit document stuurt de Rekenkamer steeds mee naar de ambtenaren als het onderzoek naar een volgende stap gaat.

In de toelichting bestuurlijk proces rekenkameronderzoek staan de overlegmomenten die de Rekenkamer heeft met de (afvaardiging van de) raad. 

Gezamenlijke Rekenkamer

Op 1 januari 2024 is de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp van start gegaan. Op 18 en 21 december 2023 hebben de gemeenteraden van respectievelijk Leiderdorp en Leiden ingestemd met de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp. 

Van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2023 maakten beide gemeenten gebruik van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp. Voor 1 januari 2018 hadden beide gemeenten een afzonderlijke Rekenkamercommissie.