• Home
  • Nieuws
  • De Rekenkamercommissie constateert dat het rioleringsbeleid van beide gemeenten in hoofdlijnen voldoet aan de eisen voor het in stand houden van de riolering.

De Rekenkamercommissie constateert dat het rioleringsbeleid van beide gemeenten in hoofdlijnen voldoet aan de eisen voor het in stand houden van de riolering.

Met het vastgestelde vervangingstempo is het aannemelijk dat het gewenste kwaliteits- en risiconiveau op de korte en langere termijn wordt gerealiseerd. Ambient stelt vast dat beide gemeenten toewerken naar risicogestuurd beheer, maar dat dit nog in ontwikkeling is.

Het beleid ten aanzien van klimaatadaptatie is in Leiden verder gevorderd dan in Leiderdorp. Ambient stelt vast dat beide gemeenten geen specifieke strategie hebben voor het afkoppelen van de afvoer van hemel- en afvalwater. Afkoppelen, mits doelmatig, lift mee met het wijkvernieuwingsprogramma, respectievelijk de reguliere rioolvervanging. Leiden heeft samen met het hoogheemraadschap een drogevoetentoets uitgevoerd om in beeld te brengen hoe en waar kan worden afgekoppeld. Voor de omgang met regenwater voor nieuwbouw hebben beide gemeenten een hemelwaterverordening vastgesteld.

 

Qua uitvoering van de geformuleerde onderhouds- en vervangingsstrategie wordt in zowel Leiden als Leiderdorp het reinigen en inspecteren van de verschillende onderdelen van de riolering in lijn met de voorgenomen inspectiestrategie uitgevoerd. Het beoogde vervangingstempo loopt echter zowel in Leiden als in Leiderdorp achter op de in het IWkp vastgelegde ambities.

 

De vervangingswaarde van de gemeentelijke rioolobjecten bedragen respectievelijk € 475 miljoen en € 104 miljoen in Leiden en Leiderdorp. De kosten voor de aanleg en het onderhoud van de riolering en de bijbehorende voorzieningen worden gedekt vanuit de rioolheffing. Ambient vindt de kostendekkingsplannen van de gemeenten voor de (middel)lange termijn navolgbaar. De rioolheffing is in beide gemeenten nagenoeg kostendekkend.

 

Klimaatadaptatiemaatregelen, zoals de aanleg van wadi's, waterdoorlatende verharding en infiltratiestroken, maken geen onderdeel uit van het kostendekkingsplan.

 

In Leiden wordt de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de uitvoering van het IWkp en de wijkaanpak. Ook in Leiderdorp is er sprake van regelmatige informatievoorziening aan de gemeenteraad. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de vaste momenten in de P&C-cyclus.

Meer informatie

Op de dossierpagina leest u meer over dit onderzoek.