• Home
  • Nieuws
  • Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp: ‘Kwaliteit van burgerparticipatie kan beter’

Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp: ‘Kwaliteit van burgerparticipatie kan beter’

De kwaliteit van de burgerparticipatie in Leiderdorp kan beter. De gemeenteraad van Leiderdorp dient daar een actievere rol te gaan spelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamercommissie.

Het gemeentebestuur en de ambtenaren van Leiderdorp vinden het betrekken van inwoners bij plannen en projecten van groot belang. De gemeenteraad moet letten op de kwaliteit van de participatie en zo nodig het college opdracht geven om het beter te doen. De kwaliteit van de participatie kan omhoog. De Rekenkamercommissie vindt dat de gemeenteraad daar een actieve rol moet gaan spelen.

De onderzoekers hebben gekeken naar participatietrajecten bij onder meer de herinrichting van de Simon Smitweg en de Visie op Bouwhoogtes. Pakte de raad zijn rol om te sturen en bewaakte de raad de kwaliteit van de participatie? Hoe kan het beter? De wil is er zeker, stellen de onderzoekers. De raad wil gerichter sturen op de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen en de gemeentelijke organisatie geeft met grote betrokkenheid
invulling aan het contact met de burgers. Maar de Rekenkamercommissie stelt dat er meer nodig is.

Het helpt als duidelijker is wat een participatietraject zou moeten opleveren, hoe dat aangepakt moet worden en hoe bewoners daarin tot hun recht kunnen komen. Kwaliteitscriteria daarvoor heeft de gemeenteraad niet vastgesteld. Het is ook onvoldoende duidelijk op welk moment de raad aan zet is en wanneer het college of de ambtenaren. Vaak laat de raad kansen lopen om vooraf duidelijk te maken wat hij wil. Het college betrekt
daarbij de raad te weinig en de raad laat dat gebeuren. 

De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp adviseert de raad daarom een aantal verbeterstappen te zetten. Allereerst is het van belang dat de raad een beter inzicht krijgt in de mogelijkheden voor participatie om zo betere keuzes te maken. Ook moet de raad scherper bepalen waar een participatietraject aan moet voldoen Zo kan hij de uitkomst van het proces beter beoordelen. De raad moet vooraf doelen stellen aan een participatietraject. En tijdens de participatie van burgers een vinger aan de pols kunnen houden. Dit alles in goed overleg met de wethouders en de ambtenaren. Door het proces goed met elkaar en met de inwoners te evalueren kan de participatie in de toekomst alleen maar beter worden.

De gemeenteraad heeft het rapport op 20 februari 2023 in het politiek forum besproken. Het rapport wordt in het najaar van 2023 besproken in de raad.